Skip to content

Všetko pre stredoškoláčky

Motivujeme a učíme IT zručnosti,
kariérna orientácia

Počas strednej školy sa kariérne formujú stredoškoláčky najviac. IT svet im odhaľujeme cez každoročné aktivity ako Girls Day, Spoznaj IT FaCOOLty, či množstvo praktických workshopov a kurzov. 

Projekty pre stredoškoláčky

15 - 19 rokov

Na Coding Cluboch sa stretávajú dievčatá vo veku 15 – 19 rokov, ktoré zaujímajú moderné technológie. Hlavnými témami výučby sú programovanie, tvorba webov, umelá inteligencia, počítačová grafika, Internet of Things…

Alebo učíme dievčatá ľúbiť IT od Abova po Záhorie. Tento formát vám umožní nasávať IT vedomosti predovšetkým online formou. V rámci tohoto projektu organizujeme tak jednorázové workshopy na konkrétne témy, ale aj sériu workshopov na pokračovanie, kde sú témy rozobraté viac do hĺbky. Online podujatie, ktoré trvá od 2 do 3 hodín. Sleduj sekciu „podujatia“, kde sa vždy včas dozvieš aký online workshop pripravujeme.

Ponúkame projekt SECURITY GIRL, ktorý sme pripravil so spoločnosťou Eset, odborníkom v oblasti bezpečnosti na internete. Je výsledkom našich spoločných úvah o dôležitosti bezpečného správania mladej generácie v kyberpriestore. 

Podniky, inštitúcie a univerzity otvárajú v tento deň svoje brány stredoškoláčkam, ktoré tak majú jedinečnú príležitosť nahliadnuť do čarovného sveta IT.

Cieľom tejto aktivity je prezentovať sektor IT a svet moderných technológií dievčatám vo veku 15- 19 rokov a priblížiť im, aké možnosti štúdia alebo práce im tento sektor ponúka. Aj keď program Girl´s day sa líši v každej participujúcej IT organizácii, dievčatá majú možnosť okrem iného vyskúšať virtuálnu realitu a 3D hologramy či diskutovať na tému Ženy v IT.

Medzinárodný deň žien v IT sa oslavuje na celom svete, každoročne štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci. Na Slovensku ho zastrešuje už od roku 2014 práve organizácia Aj Ty v IT.

www.girlsday.sk

Projekt Spoznaj IT faCOOLty je zameraný na prezentovanie štúdia informačných technológií a príbuzných odborov (grafika, networking, big data, data mining, data visualistaion…) pre dievčatá stredoškoláčky. Cieľom projektu je vytvoriť pre teba možnosť absolvovať jeden deň na pôde IT fakulty v sprievode mentora/ky – študenta/študentky danej fakulty. Navštíviš prednášky, praktické cvičenia, spoznáš prostredie a atmosféru na fakulte. Viac info na www.ajtyvit.sk/spoznaj-it-facoolty.

Na zapálenie záujmu o IT netreba veľa. IT je super! Na kratších (1 až 2 hodiny) jednorázových stretnutiach si predstavujeme svet IT, možnosti aké ponúka pre štúdium a budúcu kariéru. Môžeš sa stretnúť aj s inšpiratívnymi ľudmi z praxe, ktorý ti povedia o svojich skúsenostiach zo sveta IT. Pozri sekciu „podujatia“ a zisti, čo pre teba pripravujeme.

Pravidelne prichádzame aj medzi vás na stredné školy a organizujeme workshopy na najrôznejšie témy. Rozširujeme obsah tvojich hodín informatiky a ukazujeme ti aj nové možnosti, ktoré IT svet ponúka pre štúdium a kariéru. Ale hlavne je to super zábava! S micro:bitom si vyrobíš napríklad vlastný krokomer. Že nevieš, čo je micro:bit… tak nech nám pani učiteľka/pán učiteľ napíšu na [email protected] a my prídeme aj na tvoju školu.

Slovo ´´technológia´´ často krát evokuje ´´nejaké nudné veci´´ a len zriedka je technológia spájaná s kreativitou. Práve tieto tvrdenia sa pokúša vyvrátiť spoločný projekt Aj Ty v IT s Veľvyslanectvom USA na Slovensku pod názvom: ´´Creativity is my middle name´´. V American Center Košice a American Center Banská Bystrica organizujeme série workshopov kde s využitím softvérových nástrojov pri animácii, fotografii, či praktických projektoch zobúdzame kreativitu a necháme ju bežať naplno. Počínajúc motiváciou a príťažlivosťou, cez podporu a posilnenie, všetky aktivity budujú silnú skupinu dievčat a žien, ktoré sa už nebudú báť technológií. Objaviť, zahrať sa, používať!

Kde sa dá na Slovensku študovať IT?

Informatiku je možné na Slovensku študovať na viacerých univerzitách, informácie o daných školách doplníme priebežne.
FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED, UBM V BANSKEJ BYSTRICI
FPV v Banskej Bystrici rovnako ponúka odbory Aplikovaná Informatika alebo Učiteľstvo Informatiky v spolupráci s iným predmetom.

arrow

FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ, STU

FIIT je jedinou čisto informatickou fakultou v Bratislave. Je to mladá fakulta, ktorá si aj napriek krátkemu pôsobeniu rýchlo vybudovala prestíž. Fakulta má programy akreditované aj Britskou radou pre Inžinierstvo, takže po skončení škole dostanete diplom platný i v zahraničí.

arrow

 

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY, UK BRATISLAVA
FMFI patrí dlhodobo medzi najlepšie fakulty na Slovensku s veľkým množstvom kvalitných vyučujúcich. Môžete si vybrať z niekoľkých akreditovaných bakalárskych programov – Informatika, Aplikovaná Informatika, Bioinformatika alebo Učiteľstvo Informatiky v spojení s inými predmetmi (Matematikou, Fyzikou alebo Biológiou).

arrow

 

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY, STU V BRATISLAVE
FEI je najstaršou technickou fakultou na Slovensku.

Ponúka niekoľko technických odborov, medzi tie informatické patria napr. Aplikovaná Informatika alebo Robotika a Kybernetika.

arrow

 

FAKULTA INFORMATIKY, PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA V BRATISLAVE
Paneurópska VŠ je súkromnou vysokou školou a pre štúdium informatiky ponúka študijný program Aplikovaná Informatika.

arrow

 

FAKULTA HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY, EU V BRATISLAVE
FHI ponúka odbor Hospodárska Informatika, ak máte záujem zamerať sa aj na ekonómiu a nie len na informatiku.

arrow

 

PRÍRODOVEDECKÁ FAKUTLA, UK V BRATISLAVE
Ak sa zaujímate o geografiu aj o informatiku, môžte tieto záľuby spojiť v odbore Geografia, Kartografia a Geoinformatika

arrow

EKONOMICKÁ FAKULTA, UJS V KOMÁRNE
Univerzita J.Selyeho ponúka štúdium v maďarskom jazyku a to konkrétne v študijnom programe Aplikovaná Informatika.

arrow

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY, TUKE
TUKE ponúka niekoľko zaujímavých informatických odborov – Informatika, Hospodárska Informatika, Inteligentné systémy, Počítačové modelovanie alebo Počítačové siete.

arrow

 
PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA, UPJŠ KOŠICE
Fakulta ponúka štúdium odborov Informatika alebo Aplikovaná informatika a tiež medziodborové štúdium Učiteľstvo Informatiky s iným predmetom.

arrow

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED, UKF V NITRE
FPV v Nitre ponúka odbor Aplikovaná Informatika alebo medziodborové štúdium Učiteľstva Informatiky spolu s iným predmetom.

arrow

FAKULTA HUMANITNÝCH A PRÍRODNÝCH VIED, PU V PREŠOVE
Rovnako môžete geografiu spojiť s informatikou na PU v odbore Geografia a Aplikovaná Geoinformatika

arrow

PEDAGOGICKÁ FAKULTA, KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
Ak by ste sa radšej venovali učeniu KU v Ružomberku ponúka odbor Učiteľstvo Informatiky jednoodborovo alebo v kombinácii s inými predmetmi.

arrow

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED, UCM V TRNAVE
Fakulta ponúka odbor Aplikovaná Informatika na Bakalárskom stupni štúdia.

arrow

FAKULTA RIADENIA A INFORMATIKY, UNIZA V ŽILINE
FRI ponúka dva informatické odbory – Informatika a Počítačové inžinierstvo.

arrow

Máte otázky?

Tvoju cieľovú skupinu
zastrešuje náš Matúš

0908 210 290