Skip to content

Všetko pre stredoškoláčky

Počas strednej školy sa dievčatá kariérne orientujú a zvažujú svoje profesijné možnosti.

Bez ohľadu na to, či sa rozhodnú ísť ďalej študovať alebo nie, my im sériou BEZPLATNÝCH workshopov, kurzov a aktivít pomáhame získať set najdôležitejších digitálnych zručností a pripraviť ich na pracovný svet budúcnosti.  

Naše aktivity
pre stredoškoláčky

15 - 19 rokov

Aj Ty v IT Coding club je miestom pravidelných stretnutí dievčat, ktoré láka svet moderných technológií. Jeho hlavným cieľom je sprostredkovať im praktické zručnosti z  programovania, tvorby webov, umelej inteligencie, IoT ako aj počítačovej grafiky, ktoré môžu ďalej zúročiť alebo ich motivovať k ďalšiemu záujmu o IT. 

Aktuálne otvorené programy:

Projekt Security Girl pripravujeme so spoločnosťou Eset a je výsledkom našich spoločných úvah o dôležitosti bezpečného správania mladej generácie v kyberpriestore. Jeho hlavným cieľom je sprostredkovať stredoškoláčkam a stredoškolákom dostatočné vedomosti o kyberbezpečnosti prostredníctvom školenia a budovania siete Security Girls – komunitných ambasádoriek bezpečnosti.

Girl´s Day je podujatie, ktoré prepája IT firmy a organizácie so stredoškoláčkami po celom Slovensku, aby ich motivovalo k štúdiu informatiky a kariére v tomto sektore. Podujatie je zároveň súčasťou osláv Medzinárodného dňa žien a dievčat v IT, ktorý sa oslavuje na celom svete vždy v štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci. Na Slovensku ho od začiatku v roku 2014 zastrešuje naša organizácia.

Projekt Spoznaj IT faCOOLty je zameraný na prezentovanie štúdia informačných technológií a príbuzných odborov pre  stredoškoláčky. Cieľom projektu je vytvoriť pre ne možnosť absolvovať jeden deň na pôde IT fakulty v sprievode mentora či mentorky (študenta/študentky danej fakulty), počas ktorého navštívia prednášky, praktické cvičenia a spoznajú prostredie aj atmosféru na fakulte. 

Pravidelne prichádzame a organizujeme ukážkové workshopy na najrôznejšie témy aj na stredných školách. Rozširujeme obsah vyučovacích hodín informatiky a ukazujeme nové možnosti, ktoré IT  ponúka pre štúdium a kariéru. V prípade záujmu vám predstavíme personalizovanú ponuku. 

Máte aj vy chuť naučiť sa niečo nové? V prípade záujmu povedzte o nás svojej učiteľke/učiteľovi informatiky a prídeme aj k vám na školu. Učitelia môžu prejaviť svoj záujem prostredníctvom TOHTO FORMULÁRA!

Program ENTER je vzdelávací program spoločnosti Slovak Telekom, ktorého súčasťou máme, spolu s OZ Učíme s hardvérom, česť byť. Cieľom projektu je umožniť školám využívať najnovšie inovácie vo vyučovaní informatiky, a to prostredníctvom materiálnej pomoci aj potrebných výučbových metodík. Žiaci a rodičia v ňom nájdu praktické návody a učebné materiály, učiteľom zas umožní získať potrebné zručnosti a skúsenosti.

Ak máte záujem o workshop na vašej škole, napíšte na: [email protected]

Na zapálenie záujmu o IT netreba veľa! Niekedy stačia kratšie 1-2 hodinové takpovediac ochutnávkové stretnutia s technológiou, ktoré vedia prerásť do dlhodobého záujmu alebo pomôcť sa zorientovať, čo z IT sveta dievčatám sedí viac. Ich zoznam pravidelne aktualizujeme v sekcii Podujatia.

Zabezpečiť prístup dievčat k IT vzdelávaniu je pre nás v našich aktivitách kľúčové. Spolu s prístupom však často kráča ruka v ruke aj potreba odstraňovať bariéry – a to nielen psychologické, ako sú predsudky či nepochopenie okolia, ale aj fyzické. V Aj Ty v IT sme založili technickú knižnicu TECHLIB, ktorá sprístupní hardvér formou možnosti zapožičania hardvéru a jeho komponentnov pre aktívnych a motivovaných učiteľov a učiteľky na vlastné vzdelávanie a aj pre žiakov a žiačky na hodiny informatiky.

Pre viac informácií: [email protected]

Kde sa dá na Slovensku študovať IT?

Informatiku je možné na Slovensku študovať na viacerých univerzitách, informácie o daných školách doplníme priebežne.
FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED, UBM V BANSKEJ BYSTRICI
FPV v Banskej Bystrici rovnako ponúka odbory Aplikovaná Informatika alebo Učiteľstvo Informatiky v spolupráci s iným predmetom.
arrow

FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ, STU
FIIT je jedinou čisto informatickou fakultou v Bratislave. Je to mladá fakulta, ktorá si aj napriek krátkemu pôsobeniu rýchlo vybudovala prestíž. Fakulta má programy akreditované aj Britskou radou pre Inžinierstvo, takže po skončení škole dostanete diplom platný i v zahraničí.

arrow

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY, UK BRATISLAVA
FMFI patrí dlhodobo medzi najlepšie fakulty na Slovensku s veľkým množstvom kvalitných vyučujúcich. Môžete si vybrať z niekoľkých akreditovaných bakalárskych programov – Informatika, Aplikovaná Informatika, Bioinformatika alebo Učiteľstvo Informatiky v spojení s inými predmetmi (Matematikou, Fyzikou alebo Biológiou).

arrow

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY, STU V BRATISLAVE
FEI je najstaršou technickou fakultou na Slovensku.
Ponúka niekoľko technických odborov, medzi tie informatické patria napr. Aplikovaná Informatika alebo Robotika a Kybernetika.

arrow

FAKULTA INFORMATIKY, PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA V BRATISLAVE
Paneurópska VŠ je súkromnou vysokou školou a pre štúdium informatiky ponúka študijný program Aplikovaná Informatika.

arrow

FAKULTA HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY, EU V BRATISLAVE
FHI ponúka odbor Hospodárska Informatika, ak máte záujem zamerať sa aj na ekonómiu a nie len na informatiku.

arrow

PRÍRODOVEDECKÁ FAKUTLA, UK V BRATISLAVE
Ak sa zaujímate o geografiu aj o informatiku, môžte tieto záľuby spojiť v odbore Geografia, Kartografia a Geoinformatika

arrow

EKONOMICKÁ FAKULTA, UJS V KOMÁRNE
Univerzita J.Selyeho ponúka štúdium v maďarskom jazyku a to konkrétne v študijnom programe Aplikovaná Informatika.
arrow

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY, TUKE
TUKE ponúka niekoľko zaujímavých informatických odborov – Informatika, Hospodárska Informatika, Inteligentné systémy, Počítačové modelovanie alebo Počítačové siete.
arrow
PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA, UPJŠ KOŠICE
Fakulta ponúka štúdium odborov Informatika alebo Aplikovaná informatika a tiež medziodborové štúdium Učiteľstvo Informatiky s iným predmetom.
arrow

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED, UKF V NITRE
FPV v Nitre ponúka odbor Aplikovaná Informatika alebo medziodborové štúdium Učiteľstva Informatiky spolu s iným predmetom.
arrow

FAKULTA HUMANITNÝCH A PRÍRODNÝCH VIED, PU V PREŠOVE
Rovnako môžete geografiu spojiť s informatikou na PU v odbore Geografia a Aplikovaná Geoinformatika
arrow

PEDAGOGICKÁ FAKULTA, KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
Ak by ste sa radšej venovali učeniu, Katolícka univerzita v Ružomberku ponúka odbor Učiteľstvo Informatiky jednoodborovo alebo v kombinácii s inými predmetmi.

arrow


FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED, UCM V TRNAVE
Fakulta ponúka odbor Aplikovaná Informatika na Bakalárskom stupni štúdia.
arrow

FAKULTA RIADENIA A INFORMATIKY, UNIZA V ŽILINE
FRI ponúka štyri informatické odbory – Informatika, Počítačové inžinierstvo, Informatika a riadenie a Informačné a sieťové technológie.

arrow

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

FEIT ponúka dva informatické odbory – Komunikačné a informačné technológie a Multimediálne technológie.

arrow

Aj Teba zaujíma, ako vyzerá informatika na výške, akí profesori tam učia, aká je tam atmosféra?

Máš otázky?

Tvoju cieľovú skupinu
zastrešuje Mirka Čechová

+421 908 046 064