Vyhľadať
Close this search box.

Všetko pre stredoškoláčky

Počas strednej školy sa dievčatá kariérne orientujú a zvažujú svoje profesijné možnosti.
Bez ohľadu na to, či sa rozhodnú ísť ďalej študovať alebo nie, my im sériou BEZPLATNÝCH workshopov, kurzov a aktivít pomáhame získať set najdôležitejších digitálnych zručností a pripraviť ich na pracovný svet budúcnosti.

Naše aktivity
pre stredoškoláčky

15 - 19 rokov

Aj Ty v IT Coding club je miestom pravidelných stretnutí dievčat, ktoré láka svet moderných technológií. Jeho hlavným cieľom je sprostredkovať im praktické zručnosti z  programovania, tvorby webov, umelej inteligencie, IoT ako aj počítačovej grafiky, ktoré môžu ďalej zúročiť alebo ich motivovať k ďalšiemu záujmu o IT. 

Aktuálne otvorené Coding Cluby nájdete TU.

 

Projekt Security Girl pripravujeme so spoločnosťou Eset a je výsledkom našich spoločných úvah o dôležitosti bezpečného správania mladej generácie v kyberpriestore. Jeho hlavným cieľom je sprostredkovať stredoškoláčkam a stredoškolákom dostatočné vedomosti o kyberbezpečnosti prostredníctvom školenia a budovania siete Security Girls – komunitných ambasádoriek bezpečnosti.

Girl´s Day je podujatie, ktoré prepája IT firmy a organizácie so stredoškoláčkami po celom Slovensku, aby ich motivovalo k štúdiu informatiky a kariére v tomto sektore. Podujatie je zároveň súčasťou osláv Medzinárodného dňa žien a dievčat v IT, ktorý sa oslavuje na celom svete vždy v štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci. Na Slovensku ho od začiatku v roku 2014 zastrešuje naša organizácia.

Projekt Spoznaj IT faCOOLty je zameraný na prezentovanie štúdia informačných technológií a príbuzných odborov pre  stredoškoláčky. Cieľom projektu je vytvoriť pre ne možnosť absolvovať jeden deň na pôde IT fakulty v sprievode mentora či mentorky(študenta/študentky danej fakulty), počas ktorého navštívia prednášky, praktické cvičenia a spoznajú prostredie aj atmosféru na fakulte. 

Pravidelne prichádzame a organizujeme ukážkové workshopy na najrôznejšie témy aj na stredných školách. Rozširujeme obsah vyučovacích hodín informatiky a ukazujeme nové možnosti, ktoré IT  ponúka pre štúdium a kariéru. V prípade záujmu vám predstavíme personalizovanú ponuku. 

Máte aj vy chuť naučiť sa niečo nové? V prípade záujmu povedzte o nás svojej učiteľke alebo učiteľovi informatiky a prídeme aj k vám na školu. Učitelia môžu prejaviť svoj záujem prostredníctvom TOHTO FORMULÁRA!

Na zapálenie záujmu o IT netreba veľa! Niekedy stačia kratšie 1-2 hodinové takpovediac ochutnávkové stretnutia s technológiou, ktoré vedia prerásť do dlhodobého záujmu alebo pomôcť sa zorientovať, čo z IT sveta dievčatám sedí viac. Ich zoznam pravidelne aktualizujeme v sekcii Podujatia.

Zabezpečiť prístup dievčat k IT vzdelávaniu je pre nás v našich aktivitách kľúčové. Spolu s prístupom však často kráča ruka v ruke aj potreba odstraňovať bariéry – a to nielen psychologické, ako sú predsudky či nepochopenie okolia, ale aj fyzické. V Aj Ty v IT sme založili technickú knižnicu TECHLIB, ktorá sprístupní hardvér formou možnosti zapožičania hardvéru a jeho komponentnov pre aktívnych a motivovaných učiteľov a učiteľky na vlastné vzdelávanie a aj pre žiakov a žiačky na hodiny informatiky.

Požičať si hardware môžete priamo na objednavky.techlib.sk

Kde sa dá na Slovensku študovať IT?

Informatiku je možné na Slovensku študovať na viacerých univerzitách, informácie o daných školách doplníme priebežne.

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED, UBM V BANSKEJ BYSTRICI
FPV v Banskej Bystrici rovnako ponúka odbory Aplikovaná Informatika alebo Učiteľstvo Informatiky v spolupráci s iným predmetom.
arrow
FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ, STU

FIIT je jedinou čisto informatickou fakultou v Bratislave. Je to mladá fakulta, ktorá si aj napriek krátkemu pôsobeniu rýchlo vybudovala prestíž. Fakulta má programy akreditované aj Britskou radou pre Inžinierstvo, takže po skončení škole dostanete diplom platný i v zahraničí.

arrow

 

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY, UK BRATISLAVA
FMFI patrí dlhodobo medzi najlepšie fakulty na Slovensku s veľkým množstvom kvalitných vyučujúcich. Môžete si vybrať z niekoľkých akreditovaných bakalárskych programov – Informatika, Aplikovaná Informatika, Bioinformatika alebo Učiteľstvo Informatiky v spojení s inými predmetmi (Matematikou, Fyzikou alebo Biológiou).

arrow

 

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY, STU V BRATISLAVE
FEI je najstaršou technickou fakultou na Slovensku.

Ponúka niekoľko technických odborov, medzi tie informatické patria napr. Aplikovaná Informatika alebo Robotika a Kybernetika.

arrow

 

FAKULTA INFORMATIKY, PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA V BRATISLAVE
Paneurópska VŠ je súkromnou vysokou školou a pre štúdium informatiky ponúka študijný program Aplikovaná Informatika.

arrow

 

FAKULTA HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY, EU V BRATISLAVE
FHI ponúka odbor Hospodárska Informatika, ak máte záujem zamerať sa aj na ekonómiu a nie len na informatiku.

arrow

 

PRÍRODOVEDECKÁ FAKUTLA, UK V BRATISLAVE
Ak sa zaujímate o geografiu aj o informatiku, môžte tieto záľuby spojiť v odbore Geografia, Kartografia a Geoinformatika.

arrow

EKONOMICKÁ FAKULTA, UJS V KOMÁRNE
Univerzita J.Selyeho ponúka štúdium v maďarskom jazyku a to konkrétne v študijnom programe Aplikovaná Informatika.
arrow
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY, TUKE
TUKE ponúka niekoľko zaujímavých informatických odborov – Informatika, Hospodárska Informatika, Inteligentné systémy, Počítačové modelovanie alebo Počítačové siete.
arrow
PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA, UPJŠ KOŠICE
Fakulta ponúka štúdium odborov Informatika alebo Aplikovaná informatika a tiež medziodborové štúdium Učiteľstvo Informatiky s iným predmetom.
arrow
FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED, UKF V NITRE
FPV v Nitre ponúka odbor Aplikovaná Informatika alebo medziodborové štúdium Učiteľstva Informatiky spolu s iným predmetom.
arrow
FAKULTA HUMANITNÝCH A PRÍRODNÝCH VIED, PU V PREŠOVE
Rovnako môžete geografiu spojiť s informatikou na PU v odbore Geografia a Aplikovaná Geoinformatika
arrow
PEDAGOGICKÁ FAKULTA, KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
Ak by ste sa radšej venovali učeniu, Katolícka univerzita v Ružomberku ponúka odbor Učiteľstvo Informatiky jednoodborovo alebo v kombinácii s inými predmetmi.
arrow
FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED, UCM V TRNAVE
Fakulta ponúka odbor Aplikovaná Informatika na Bakalárskom stupni štúdia.
arrow
FAKULTA RIADENIA A INFORMATIKY, UNIZA V ŽILINE
FRI ponúka štyri informatické odbory – Informatika, Počítačové inžinierstvo, Informatika a riadenie a Informačné a sieťové technológie.
arrow
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
FEIT ponúka dva informatické odbory – Komunikačné a informačné technológie a Multimediálne technológie.
arrow

Chceš vidieť na vlastné oči ako štúdium na fakulte skutočne prebieha?

Aj Teba zaujíma, ako vyzerá informatika na výške, akí profesori tam učia, aká je tam atmosféra?

Máš otázky?

Cieľovú skupinu zastrešuje
Zuzana Majchráková

+421 907 113 906

Pripoj sa k našej komunite

Sme na Discorde. Tu je pozvánka do komunity. Aby sa ti lepšie komunikovalo stiahni si aplikáciu na počítač alebo do mobilu.

Tešíme sa na Teba.