Vyhľadať
Close this search box.

Všeobecné obchodné podmienky pre lektorov

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1
Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú a stanovujú podmienky, za ktorých občianske združenie Aj Ty v IT, so sídlom Ilkovičova 6276, 84104 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika, IČO: 42352657, zapísané v Evidencii občianskych združení, vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, pod registračným číslom: VVS/1-900/90-21748 (ďalej len „Organizátor“) uzatvára zmluvu s lektormi.

1.2
Okrem pojmov, ktoré sú osobitne definované v ktorejkoľvek časti týchto VOP, sú v týchto VOP používané aj nasledovné pojmy, pričom ich význam je nevyhnutné vykladať tak, ako sú definované nasledovne:

1.2.1
„Organizátor“ je občianskym združením uvedeným v ods. 1.1. týchto VOP.

1.2.2
„Lektor“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe pokynu Organizátora vykonáva vzdelávaciu a/alebo inú odbornú činnosť v rámci Vzdelávacieho podujatia.

1.2.3
„Služby“ sú služby lektorovania, vzdelávania a/alebo inej odbornej činnosti vykonávanej v rámci Vzdelávacieho podujatia.

1.2.4
Účastníkom“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zúčastní Vzdelávacieho podujatia organizovaného Organizátorom ako jeho účastník.

1.2.5
Vzdelávacie podujatie“ je akékoľvek vzdelávacie a iné odborné podujatie, najmä školenie, seminár, workshop, konferencia, akreditované vzdelávanie, ktoré je poskytnuté vo forme prezenčnej (za fyzickej účasti Účastníka) alebo diaľkovej (za použitia prostriedkov diaľkovej komunikácie, najmä cez aplikácie Zoom, Webex, Google Meet, MS Teams a pod.).

1.2.6
Zmluva“ je zmluva uzavretá medzi Organizátorom a Lektorom v zmysle týchto VOP.

1.3
Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmlúv uzatváraných medzi Organizátorom a Lektorom a platia v plnom rozsahu, pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami písomne dohodnuté inak. V prípade rozporu alebo rozdielností medzi úpravou vzájomných práv a povinností zmluvných strán obsiahnutou v týchto VOP a v samostatnej písomnej zmluve, majú pred znením VOP prednosť odchylné dojednania zmluvných strán obsiahnuté v písomnej zmluve, a to iba v rozsahu odchýlneho dojednania.

1.4
Lektor je povinný sa pred začatím poskytovania služieb oboznámiť s VOP.

2. PODMIENKY UZATVORENIA ZMLUVY

2.1
V prípade záujmu Lektora vykonávať lektorskú činnosť pre Organizátora, Lektor vyplní informačný formulár, v ktorom uvedie svoj záujem byť lektorom, resp. iným spôsobom osloví Organizátora. Následne Organizátor v prípade záujmu kontaktuje Lektora, za účelom absolvovania osobného pohovoru a prípadne aj praktickú ukážku jeho Služieb.

2.2
V prípade, ak Lektor úspešne absolvuje pohovor a má záujem s Organizátorom uzavrieť Zmluvu, tak vyplní online formulár cez webstránku docs.google.com alebo iný prihlasovací formulár určený Organizátorom (ďalej len „formulár“). Do formuláru doplní všetky požadované identifikačné údaje: meno a priezvisko, bydlisko/sídlo/miesto podnikania, emailovú adresu, telefónne číslo, status (SZČO, fyzická osoba – nepodnikateľ atď.), prípadne číslo účtu, ak ide o odplatnú Zmluvu a iné údaje vyžadované Organizátorom. Následne Lektor vyjadrí súhlas so znením VOP ako obsahovo neoddeliteľnou súčasťou uzatváranej Zmluvy. Organizátor po doručení formuláru potvrdí Lektorovi jeho prijatie a týmto okamihom dochádza k uzavretiu Zmluvy.

2.3
Lektor a Organizátor sa môžu dohodnúť, že za riadne a včasné poskytnutie Služieb bude Lektorovi poskytnutá odmena určená Organizátorom (ďalej len „Odmena“). Právo na Odmenu v takom prípade vzniká Lektorovi iba po riadnom poskytnutí dohodnutých Služieb v zmysle Zmluvy a je splatná v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa riadneho doručenia faktúry Lektora Organizátorovi, ak nie je dohodnuté inak. Faktúra musí spĺňať všetky podmienky stanovené právnymi a inými predpismi. Lektor vyhlasuje, že v Odmene sú zahrnuté všetky náklady, výdavky, poplatky, ktoré vzniknú Lektorovi v súvislosti so Zmluvou. Odmena Lektorovi môže byť vyplatená aj na základe inej samostatne uzatvorenej zmluvy medzi Lektorom a Organizátorom, obsahom ktorej bude vytvorenie autorského diela (tzv. autorská zmluva).

2.4
Dátum a čas konania Vzdelávacieho podujatia, resp. Vzdelávacích podujatí bude určený vo formulári alebo bude upresnený Organizátorom po uzatvorení Zmluvy.

3. PRÁVA A POVINNOSTI LEKTORA

3.1
Lektor sa zaväzuje poskytnúť v prihlasovacom formulári pravdivé, úplné a presné údaje a v prípade ich zmeny tieto neodkladne oznámiť Organizátorovi.

3.2
Lektor sa zaväzuje konať v súlade so všetkými právnymi predpismi a nariadeniami, najmä, ale nielen, s tými vzťahujúcimi sa na zdravie, bezpečnosť a prácu.

3.3
Lektor súhlasí a berie na vedomie, že sa bude počas Vzdelávacieho podujatia riadiť pokynmi Organizátora.

3.4
Lektor je povinný sa dostaviť na Vzdelávacie podujatie riadne a včas a byť riadne pripravený na poskytovanie Služieb.

3.5
Súčasťou Služieb Lektora je aj podieľanie sa na vyhotovovaní obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových záznamov z poskytovaných Služieb a z priebehu Vzdelávacieho podujatia, a to pre účely reklamy a marketingu Organizátora. Organizátor môže tieto záznamy upravovať, pracovať s nimi, spájať s inými záznamami a dielami a takisto ich môže uverejňovať vo svojich marketingových a propagačných materiáloch, na jeho webovom sídle či sociálnych sieťach, a rovnako tak aj samotný Lektor.

3.6
Lektor plne zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobí Organizátorovi, ako aj jeho zmluvným partnerom a Účastníkom v súvislosti s poskytovaním Služieb. V prípade spôsobenia škody je Organizátor oprávnený uplatňovať voči Lektorovi náhradu škody.

3.7
Lektor sa zaväzuje zdržať akéhokoľvek konania potenciálne možného poškodzovať záujmy Organizátora.

3.8
Lektor sa zaväzuje, že bude poskytovať svoje Služby svedomito, riadne, s odbornou starostlivosťou, podľa svojich najlepších schopností a znalostí.

3.9
V prípade, ak Lektor neposkytne Služby riadne a včas v dohodnutom rozsahu, Lektor nemá nárok na dohodnutú výšku Odmeny.

3.10
Lektor je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri plnení povinností podľa Zmluvy alebo v súvislosti s nimi a ktoré v záujme Organizátora nemožno oznamovať iným osobám.

4. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

4.1
Organizátor sa zaväzuje Lektorovi zaplatiť Odmenu za poskytnuté Služby, v prípade ak bola za tieto Služby Odmena výslovne dohodnutá.

4.2
V prípade, že nastanú akékoľvek okolnosti, ktoré Organizátorovi znemožňujú zabezpečiť Vzdelávacie podujatie alebo jeho program je Organizátor oprávnený zabezpečiť jeho zmenu alebo ho zrušiť. Tieto skutočnosti je Organizátor povinný oznámiť Lektorovi bez zbytočného odkladu elektronicky zaslaním oznámenia na e-mailovú adresu uvedenú Lektorom alebo telefonickým oznámením. V prípade zrušenia Vzdelávacieho podujatia, Lektorovi nevzniká nárok na Odmenu podľa Zmluvy.

4.3
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť Vzdelávacie podujatie v prípade nedostatočného počtu prihlásených účastníkov, ktorí je nevyhnutný pre realizáciu a konanie konkrétneho Vzdelávacieho podujatia.

4.4
Zodpovednosť Organizátora za čiastočné alebo úplné nesplnenie Zmluvy je vylúčená, ak bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť v zmysle platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov (najmä tzv. vyššia moc).

4.5
Vyššou mocou sa rozumie okolnosť, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvných strán, je nepredvídateľná, neprekonateľná a neodvrátiteľná, najmä povodeň, požiar, zemetrasenie či iná prírodná udalosť alebo katastrofa, mimoriadna situácia, nepokoje, povstanie, štrajk, invázia, vojna, vojnový, výnimočný alebo núdzový stav, terorizmus, epidémia/pandémia alebo prepuknutie nákazlivej choroby (napr. ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2), zmena legislatívy vrátane prijatia novej legislatívy, či všeobecne záväzné opatrenia vydané orgánmi verejnej moci vrátane karanténnych opatrení, embarga, vývozných alebo dovozných obmedzení či iných zákazov a príkazov.

5. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

5.1
Lektor je povinný odstrániť všetky vady poskytnutých Služieb, a to v lehote a podľa pokynov Organizátora; odstránením vady Služby sa pritom rozumie poskytnutie náhradnej Služby s rovnakými parametrami, pričom Lektor je povinný dodať náhradnú Službu v rovnakej špecifikácii ako pôvodne poskytnutú Službu. Ak sa reklamované vady Služby týkajú len jej určitej ucelenej časti, postačuje poskytnutie náhradnej Služby v rozsahu tejto ucelenej časti, pokiaľ v dôsledku reklamovaných vád nebude vadná aj ktorákoľvek zo zvyšných už poskytnutých častí Služby. V prípade, ak poskytnutie náhradnej Služby nie je účelné a pre Organizátora žiadúce, informuje o tejto skutočnosti Lektora, pričom v takom prípade Lektorovi nevzniká za vadne poskytnutú Službu nárok na Odmenu.

6. AUTORSKÉ PRÁVA A LICENCIA

6.1
Lektorovi, ktorému sú poskytnuté vzdelávacie materiály/sylaby zo strany Organizátora, je oprávnený využívať takéto materiály iba a výlučne pre účely plnenia Zmluvy a pod podmienkou, že sa dodržia všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiálov. Lektor nie je oprávnený žiadnym spôsobom meniť, verejne zobrazovať, predvádzať, rozširovať ani inak používať materiály na verejné ani komerčné účely, s výnimkou ak je tak výslovne dohodnuté s Organizátorom. Všetky materiály poskytnuté Lektorovi sú chránené autorským právom. Neoprávnené používanie materiálov predstavuje porušenie autorského práva, ktoré má občianskoprávne, ako aj trestnoprávne dôsledky.

6.2
Pri poskytovaní Služieb zo strany Lektora môže dôjsť ku vzniku výsledkov, ktoré sú predmetom duševného vlastníctva (ďalej len „Výsledok“). Lektor týmto Organizátorovi udeľuje licenciu, t.j súhlas na užívanie Výsledkov. Organizátor je v zmysle licencie oprávnený použiť Výsledok akýmkoľvek spôsobom a akúkoľvek jej časť sprístupňovať tretím osobám podľa vlastného uváženia. Lektor udeľuje licenciu bez územného, osobného alebo vecného obmedzenia a na celú dobu trvania práv duševného vlastníctva. Licencia sa udeľuje ako výhradná, a teda Lektor nie je oprávnený udeliť tretej osobe licenciu, či sublicenciu a ani sám vykonávať právo užívania a zároveň je povinný zabezpečiť, aby Výsledok a ani žiadna jeho časť nebola užívaná tretími osobami. Zmluvné strany sa dohodli, že Organizátor nie je povinný Výsledok a ani jeho časť reálne použiť. Organizátor je oprávnený udeliť sublicenciu v rozsahu tejto licencie akejkoľvek tretej osobe, ako aj postúpiť licenciu tretej osobe, a to bez ďalšieho osobitného súhlasu Lektora, pričom pre sublicenciu a ani postúpenie sa nevyžaduje písomné forma. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že licencia je Organizátorovi poskytnutá bezodplatne. V prípade, ak k používaniu Výsledku je potrebné získať súhlasy, oprávnenia, licencie alebo iné schválenia, Lektor sa zaväzuje uvedené pre Organizátora zabezpečiť.

7. ZÁNIK ZMLUVY

7.1
Okrem prípadov výslovne uvedených v ustanoveniach právnych predpisov a tejto Zmluvy, môže byť táto Zmluva ukončená nasledovnými spôsobmi:

7.1.1
v prípade jednorazového poskytnutia Služby splnením všetkých práv a povinností;

7.1.2
dohodou Zmluvných strán k dátumu v nej uvedenom;

7.1.3
odstúpením Zmluvnej strany;

7.1.4
v prípade uzavretia Zmluvy na dobu neurčitú (opakované alebo trvajúce poskytovanie Služieb) výpoveďou s výpovednou lehotou 1 kalendárny mesiac ktorý začína plynúť prvým dňom po doručení výpovede.

7.2
Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak druhá Zmluvná strana podstatným spôsobom alebo opakovane porušuje túto Zmluvu. Porušenie ustanovení ods. 3.1 až 3.9, 6.1 týchto VOP sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. V prípade menej závažného porušenia tejto Zmluvy je Organizátor oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Lektor v dodatočnej primeranej lehote určenej písomnou výzvou, ktorá nesmie byť kratšia, než 5 kalendárnych dní, neodstráni takéto porušenie Zmluvy.

7.3
V prípade ukončenia Zmluvy, je Lektor povinný Organizátorovi odovzdať všetky materiály a veci, ktoré získal od Organizátora pri poskytovaní Služieb, ako aj mu poskytnúť akúkoľvek požadovanú súčinnosť potrebnú pre riadne vysporiadanie vzťahov a ukončenie spolupráce.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1
Organizátor spracúva osobné údaje Lektora, a to jeho identifikačné údaje uvedené vo formulári, prípadne odovzdané Lektorom neskôr počas plnenia Zmluvy. Organizátor zároveň, nakoľko je to súčasť poskytovaných Služieb, vyhotovuje obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy z poskytovania Služieb a z priebehu Vzdelávacieho podujatia, a to pre účely reklamy a marketingu.

8.2
Osobné údaje Lektora sú Organizátorom spracúvané pre účely plnenia Zmluvy, a to podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

8.3
Osobné údaje uchováva Organizátor po dobu trvania Zmluvy a 4 roky po jej ukončení, prípadne dlhšie, ak tak stanovujú všeobecne záväzné právne predpisy.

8.4
Osobné údaje Organizátor nikomu nesprístupňuje, s výnimkou osôb poskytujúcich účtovné služby, právne služby či zazmluvnených externých dodávateľov. V prípade vyhotovených obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových záznamov z poskytovania Služieb a z priebehu Vzdelávacieho podujatia, môžu by osobné údaje Lektora zachytené na záznamoch zverejnené v propagačných materiáloch Organizátora, prípadne na jeho webovom sídle či sociálnych sieťach.

8.5
Osobné údaje sa neprenášajú do tretích krajín a/alebo medzinárodných organizácií.

8.6
V súvislosti s ochranou osobných údajov má Lektor právo na prístup k osobným údajom, ich opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov, či právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.

8.7
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak ak k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné zo strany Organizátora riadne plniť povinnosti súvisiace s plnením Zmluvy.

8.8
Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú zverejnené na stránke: https://www.ajtyvit.sk/informacie-o-spracovani-osobnych-udajov/.

8.9
V prípade, ak by Lektor poskytoval Organizátorovi na základe Zmluvy Služby, pri ktorých Lektor bude spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v mene Organizátora, bude tak v pozícii sprostredkovateľa (ďalej len pre tento článok VOP „Sprostredkovateľ“). V takom prípade Organizátor a Lektor týmto uzatvárajú aj zmluvu o spracúvaní osobných údajov podľa čl. 28 GDPR.

8.10
Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len v rozsahu, za podmienok a na účel dojednaný s Organizátorom v týchto VOP a spôsobom stanoveným podľa GDPR a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

8.11
Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje iba na základe zdokumentovaných pokynov Organizátora. Dotknutými osobami, ktorých osobné údaje budú Lektorovi poskytnuté, sú Účastníci Vzdelávacieho podujatia alebo iné dotknuté osoby, ktoré sa podieľajú na príprave a realizácii Vzdelávacieho podujatia. Účelom spracúvania ich osobných údajov je riadne plnenie povinností Organizátora pri príprave a realizácii Vzdelávacích podujatí. Doba spracúvania osobných údajov je určená Organizátorom podľa typu osobných údajov, pričom Sprostredkovateľ je povinný ukončiť spracúvanie osobných údajov v prípade uplynutia Organizátorom určenej doby uchovávania, prípadne skôr, ak dôjde k ukončeniu Zmluvy. Pri ukončení Zmluvy je Sprostredkovateľ povinný osobné údaje buď vrátiť Organizátorovi alebo tieto podľa pokynov Organizátora vymazať či zlikvidovať. Osobné údaje budú spracúvané automatizovanými prostriedkami, prípadne neautomatizovanými prostriedkami, ak automatizované prostriedky nebudú dostupné a/alebo vhodné. Sprostredkovateľom nebude spracúvaná osobitná kategória osobných údajov, ale iba bežné osobné údaje.

8.12
Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť splnenie požiadaviek stanovených v ustanoveniach čl. 28 až 33 GDPR. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť Organizátorovi všetku potrebnú súčinnosť a pomoc pri plnení povinností Organizátora podľa nariadenia GDPR (najmä podľa čl. 32 až 36, ako aj povinnosti reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutej osoby) a poskytnúť mu na základe jeho žiadosti všetky potrebné podklady, vrátane dôkazov o tom, že Sprostredkovateľom boli zavedené všetky primerané technické a organizačné opatrenia a týmito Organizátorovi pomáhať pri plnení jeho povinností. V prípade, ak je to zo strany Organizátora na základe predložených podkladov vyhodnotené ako potrebné, Sprostredkovateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Organizátor je oprávnený požiadať o audit a kontrolu ochrany osobných údajov.

8.13
Sprostredkovateľ nezapojí ďalšieho sprostredkovateľa do svojich činností v zmysle tejto Zmluvy.

8.14
Sprostredkovateľ je povinný dodržiavať mlčanlivosť a dôvernosť ohľadne spracúvaných osobných údajov a je povinný poučiť o povinnosti dodržať ustanovenia tohto článku aj svojich zamestnancov či iné oprávnené osoby a v rovnakom rozsahu ich zaviazať mlčanlivosťou a dôvernosťou. Tento záväzok mlčanlivosti bude trvať aj po ukončení spracúvania osobných údajov. Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje neposkytne a nesprístupní tretej osobe a rovnako tak ich Sprostredkovateľ nepoužije na vlastnú spotrebu mimo tejto Zmluvy.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1
Tieto VOP platia pre všetkých Lektorov a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

9.2
Právne vzťahy medzi Organizátorom a Lektorom neupravené VOP a zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov.

9.3
Prípadná neplatnosť niektorých ustanovení VOP a Zmluvy nemá vplyv na ich ostatný obsah.