Vyhľadať
Close this search box.

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE s Aj Ty v IT

Čo je inovačné vzdelávanie?

Program inovačného vzdelávania je určený pre všetky učiteľky, učiteľov informatiky a digitálne koordinátorky či koordinátorov na základných a stredných školách. Zameriava sa na rozvoj kompetencií v rámci problematiky informačnej a kybernetickej bezpečnosti.

Prečo to robíme?

Učiteľky a učiteľov si veľmi vážime a uvedomujeme si ich nenahraditeľné miesto v našej spoločnosti. Už niekoľko rokov, hoci v menšom rozsahu ako dievčatám, venujeme pozornosť aj im: vzdelávame, motivujeme a podporujeme. Po spustení bezplatných výpožičiek hardvéru z našej technologickej knižnice, sériách krátkodobých kurzov, tematických workshopoch a živých diskusiách sme sa rozhodli posunúť našu pomoc o level vyššie a pripraviť pre nich systematickejšie vzdelávanie, s dlhodobejším efektom..

Čo je dobré o programe inovačného vzdelávania vedieť

Inovačné vzdelávanie je systematické a Ministerstvom školstva certifikované vzdelávanie, ktoré absolventke aj absolventovi prinesie príplatok za profesijný rozvoj vo výške 3 % tarifného platu. Na tento príplatok má nárok až po dobu 7 rokov.

Pre urýchlenie pridelenia príplatku vám odporúčame vopred zahrnúť inovačné vzdelávanie do svojho plánu profesijného rozvoja. V súlade s § 64 Zákona č. 138/2019 Z.z. si môžete príplatok uplatniť až po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania.

Preplatenie vzdelávania si môžete uplatniť u svojho zamestnávateľa z podpory profesijného rozvoja PZ a OZ z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti v rokoch 2022 až 2025 len v prípade, že bude uhradené do 31.8.2024.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Jožko Mrkvička
ZŠ Maková

Aktuálne otvorené kurzy

Trendy v informatickom vzdelávaní na ZŠ

O kurze

Program kurzu rozvíja kompetencie učiteľov základných škôl s ohľadom na inovácie v kurikule školskej informatiky. Predstaví kreatívne programovanie, programovanie hier, základy vývoja mobilných aplikácií a využitie “physical computingu” na báze mikropočítačových stavebníc a sád. Súčasťou vzdelávania je aj najaktuálnejšia téma, a to umelá inteligencia a jej kreatívne využitie na hodinách informatiky.

Na podporu medzipredmetových vzťahov a projektového vyučovania sú v programe zaradené témy ako digitálna kreativita – 3D modelovanie, nástroje na digitálne publikovanie a práca s rozšírenou realitou. Venuje sa tiež téme kariérnej výchovy a motivácii žiakov pre štúdium a profesijné smerovanie do IT sféry ako aj spôsobom, ako pracovať s talentovanými žiakmi.

Forma

Kurz je realizovaný online, prostredníctvom aplikácie cez ZOOM a potrvá 50 hodín. Z každého online stretnutia zhotovíme pre účastníkov záznam, aby sa mohli k preberaným témam kedykoľvek vrátiť.

Priebeh

Kurz je realizovaný online v rozsahu 50 hodín a to nasledovne:

 • prezenčná časť (24 hodín)
 • dištančná časť (26 hodín)
 • záverečná skúška pred odbornou komisiou.

Prezenčná časť kurzu bude realizovaná online prostredníctvom aplikácie ZOOM. Z každého online stretnutia bude zhotovený záznam, aby ste sa mohli k preberaným témam kedykoľvek vrátiť. Avšak osobná účasť je jednou z podmienok úspešného ukončenia programu. Celkovo účastníkov čaká 6 online stretnutí, každé bude mať 3 hodiny a jedno online stretnutie k záverečnej skúške.

Dištančná časť kurzu
Výstupom dištančnej časti kurzu bude tvorba návrhu učebných aktivít na témy z digitálnej kreativity a podpory žiakov. Realizácia vlastného projektu kreatívneho programovania. Lekcie vám budú sprístupňované postupne a ich odomknutie môže byť podmienené splnením všetkých úloh danej lekcie. Po každej lekcii je potrebné odovzdať/ vypracovať aktivitu na danú tému. Odovzdanie týchto materiálov je zároveň jednou z podmienok úspešného ukončenia kurzu.

Záverečná skúška: Obsahom záverečnej skúšky je vypracovanie jednej z tém vo forme metodického listu na konkrétnu hodinu so žiakmi a jeho prezentácia pred odbornou komisiou. Záverečná skúška bude prebiehať online cez ZOOM a bude nahrávaná.

Aké sú podmienky ukončenia kurzu?

Cena

Kurz stojí 135 Eur, pričom preplatenie vzdelávania si môžete uplatniť u svojho zamestnávateľa.

Prehľad tém

 1. Programovanie
 2. Digitálna kreativita
 3. Podpora žiakov na hodinách školskej informatiky

Harmonogram online stretnutí

17.09.2024 – Kreatívne programovanie. Vývoj mobilných aplikácií. 

15.10.2024 – Programovanie hier.  

05.11.2024 – Vybrané nástroje physical computingu. Digitálne publikovanie.

26.11.2024 – 3D modelovanie a tlač. Rozšírená realita.

03.12.2024 – Stretnutie k záverečnej skúške.

17.12.2024 – Umelá inteligencia.

14.01.2025 – Kariérna výchova a podpora profesijného smerovania pre IT. Motivácia žiakov na hodinách informatiky a podpora práce s talentovanými žiakmi.

od 28.01.2025 do 30.01.2025  Záverečná skúška.

Uzávierka registrácií

Registrovať sa môžete do 16.3.2024.

Lektoruje

Zuzana Tkáčová

Vyštudovala umelú inteligenciu a potom pôsobila ako učiteľka profesijného rozvoja na bývalom MPC a ako expertka pre didaktické inovácie vo vyučovaní informatiky v Národnom projekte IT akadémia - Vzdelávanie pre 21. storočie. V súčasnosti je učiteľkou informatiky a školským digitálnym koordinátorom na Škole umeleckého priemyslu v Košiciach, kde vedie Ateliér inteligentných a interaktívnych technológií v umení. Je autorkou viacerých metodických publikácií, lektoruje kurzy pre učiteľov/ky informatiky a pracuje aj ako VŠ učiteľka na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. V Aj Ty v IT pôsobí ako metodička pre vzdelávanie učiteľov. V roku 2018 získala ocenenie Učiteľ Slovenska a bola nominovaná na ocenenie Slovenka roka v kategórii Vzdelávanie. Je líderkou tímu pre umelú inteligenciu vo vzdelávaní v národnom projekte DITEDU.

Podrobný zoznam lekcií

 1. Programovanie 
 • Kreatívne programovanie
 • Programovanie hier
 • Vývoj mobilných aplikácií
 • Vybrané nástroje physical computingu

Výstup dištančnej časti: Realizácia vlastného projektu kreatívneho programovania.

 

2. Digitálna kreativita

 • 3D modelovanie a tlač 
 • Digitálne publikovanie
 • Rozšírená realita
 • Umelá inteligencia

Výstup dištančnej časti: Návrh 2 aktivít pre žiakov zameraných na rozvoj digitálnej kreativity a spätná väzba učiteľa a žiakov po jej realizácii. 

 

Stretnutie k záverečnej skúške

Tu si povieme, ako bude prebiehať záverečná skúška. Čo je potrebné si pripraviť na záverečnú skúšku.

 

Podpora žiakov na hodinách školskej informatiky 

 • Kariérna výchova a podpora profesijného smerovania pre IT
 • Motivácia žiakov na hodinách informatiky a podpora práce s talentovanými žiakmi

Výstup dištančnej časti:  Report zo školskej aktivity na podporu kariérnej výchovy alebo na podporu práce s talentovanými žiakmi realizovanej účastníkom vzdelávania. 

 

Záverečná skúška

Bude prebiehať online cez ZOOM, prítomná bude trojčlenná komisia. Počas záverečnej skúšky odprezentujete jednu zo svojich hodín na tému bezpečnosti. Komisii predstavíte vami navrhnuté aktivity, ktoré ste so žiakmi na hodine informatiky robili.

Chýbajú vám ďalšie informácie?

Kontaktujte našu projektovú manažérku Mary na email: [email protected].

Bezpečnosť na internete

Obsah

Skúsený lektor Martin Fischer vás v kurze prevedie základnou problematikou informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Vysvetlí, ako jednotlivec prispieva svojou digitálnou identitou do celku a popíše techniky, ktoré používajú útočníci na získanie informácií.

Vysvetlí, ako chrániť seba a žiakov pri každodennom používaní informačných technológií, aj akú úlohu v oblasti bezpečnosti zohráva umelá inteligencia. Neobíde ani dôležité psychologické hľadisko a dôležitú tému kyberšikany.

Forma

Kurz je realizovaný online, prostredníctvom aplikácie cez ZOOM a potrvá 50 hodín. Z každého online stretnutia zhotovíme pre účastníkov záznam, aby sa mohli k preberaným témam kedykoľvek vrátiť.

Priebeh

Kurz má tri časti:

 1. Prezenčná časť kurzu (14 hodín) zahŕňa účasť na online stretnutiach, ktorých bude spolu 7. Okrem týchto stretnutí, bude ešte jedno ďalšie, zamerané na prípravu na záverečnú skúšku.
 2. Dištančná časť kurzu (36 hodín) je tvorená rôznym materiálom – video, prezentácia, texty, kvízy, tvorba aktivít… Lekcie vám sprístupníme postupne a ich odomknutie môže byť podmienené splnením všetkých úloh danej lekcie.
 3. Záverečná skúška, počas ktorej odprezentujete jednu zo svojich svojich hodín na tému bezpečnosti na internete. Komisii predstavíte vami navrhnuté aktivity, ktoré by ste mohli robiť alebo už ste so žiakmi na hodine informatiky robili.

 

Po absolvovaní kurzu získate certifikát.

Aké sú podmienky ukončenia kurzu?

Cena

Kurz stojí 115 Eur, pričom preplatenie vzdelávania si môžete uplatniť u svojho zamestnávateľa.

Prehľad tém

 1. Stav kybernetickej bezpečnosti vo svete
 2. Digitálna identita, internetové aktivity, hoaxy
 3. Sociálne inžinierstvo
 4. Ochrana koncových zariadení
 5. AI a budúcnosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti
 6. Kyberšikana a kybernásilie
 7. Analýza bezpečnostných rizík

Harmonogram online stretnutí

 • 19.03.2024 – 1. lekcia
 • 26.03. 2024 – 2. lekcia
 • 09.04. 2024 – 3. lekcia
 • 16.04. 2024 – 4. lekcia
 • 25.04. 2024 – Informačné stretnutie k záverečnej skúške
 • 30.04. 2024 – 5. lekcia
 • 14.05. 2024 – 6. lekcia
 • 28.05. 2024 – 7. lekcia
 • od 17.06. 2024 do 20.6. 2024 – Zaverečná skúška

Uzávierka registrácií

Registrovať sa môžete do 16.3.2024.

Lektoruje

Martin Fischer

Martin sa venuje informačnej a kybernetickej bezpečnosti už vyše 10 rokov, počas ktorých sa naučil, že väčšina problémov v IT svete má pôvodcu, ktorý sa nachádza medzi stoličkou a klávesnicou. Práve preto rád tieto hrozby eliminuje tým, že posúva svoje znalosti z tejto oblasti ďalej a snaží sa tak chrániť dáta nás všetkých. Keby pri používaní IT technológii sme mali všetci zaužívané dodržiavanie základných pravidiel bezpečnosti, život v kyberpriestore by bol hneď krajší.

Podrobný zoznam lekcií

1.Stav kybernetickej bezpečnosti vo svete

 • Súčasné trendy a prehľad v oblasti kybernetickej bezpečnosti
 • Kybernetický priestor
 • Kybernetické útoky

Výstup dištančnej časti: Zhliadnutie videí a vypracovanie testu na základe ich obsahu.

 

2. Digitálna identita, internetové aktivity, hoaxy

 • Ako si tvoríme digitálnu identitu
 • Sledovanie aktivít v digitálnom priestore
 • Sociálne siete, internetové výzvy, hoaxy

Výstup dištančnej časti: Návrh aktivity pre vytvorenie hoaxov na základe aktuálnych tém v spoločnosti. Alternatíva: Návrh aktivity pre hodnotenie textov, či ide o hoaxy.

 

3. Sociálne inžinierstvo

 • Techniky sociálneho inžinierstva
 • Ako sa nestať obeťou sociálneho inžinierstva
 • Najčastejšie útoky pomocou sociálneho inžinierstva

Výstup dištančnej časti: Zhliadnutie videí, test na rozoznanie phishingových mailov + návrh jednej aktivity pre žiakov.

 

4. Ochrana koncových zariadení

 • Ochrana PC a mobilných zariadení
 • Bezpečné prehliadanie internetu
 • Heslá
 • IoT

Výstup dištančnej časti: Identifikácia foriem ochrany koncových zariadení, ich efektívnosti a rozšírenosti použitia. Návrh aktivít vo forme identifikácie ochrany na koncových zariadeniach, ktoré majú žiaci typicky pri sebe (typicky mobilný telefón).

 

5. AI a budúcnosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti

 • Vznik AI
 • Schopnosti jazykového modelu
 • Kryptomeny

Výstup dištančnej časti: (upresníme)

 

6. Kyberšikana a kybernásilie

 • Definície pojmov
 • Znaky kyberšikany a kybernásilia

Výstup dištančnej časti: (upresníme)

 

7. Bezpečnostné informačné technológie (10 hodín, z toho 2 hodiny prezenčne a 8 hodín dištančne)

 • Základné a celosvetovo používané technológie z oblasti informačnej bezpečnosti
 • Antivírus, firewall, Data loss prevention, proxy server

Výstup dištančnej časti: (upresníme)

 

Záverečná skúška

Bude prebiehať online, prostredníctvom ZOOMu pred trojčlennou komisiou. Počas záverečnej skúšky účastníci predstavia jednu zo svojich hodín na tému bezpečnosti aj s navrhovanými aktivitami.

Chýbajú vám ďalšie informácie?

Kontaktujte našu projektovú manažérku Mary na email: [email protected].

Často kladené otázky

Po úspešnom absolvovaní kurzu inovačného vzdelávania má absolvent možnosť priznania príplatku za profesijný rozvoj vo výške 3% tarifného platu. Na tento príplatok má absolvent nárok po dobu 7 rokov.

 

 • Absolvovanie najmenej 80% z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania.
 • Vypracovanie a odovzdanie všetkých výstupov dištančnej formy vzdelávania.
 • Vypracovanie a prezentácia záverečného projektu pred trojčlennou komisiou v súlade s § 56 ods. 1 zákona č.138/2019 Z.z

Áno, po ukončení kurzu inovačného vzdelávania vám zašleme mailom a aj poštou certifikát o absolvovanom vzdelávaní.

 Nahrávky a materiál z dištančnej formy výučby vám zostane aj po ukončení vzdelávania.