Vyhľadať
Close this search box.

Informácie o spracovaní osobných údajov

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Z tohto dôvodu všetky procesy spracúvania osobných údajov priebežne analyzujeme a zabezpečujeme ich súlad s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), ktoré je záväzné pre všetky členské štáty Európskej únie, ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Vaše osobné údaje spracúvame ako prevádzkovateľ my, občianske združenie Aj Ty v IT, so sídlom Ilkovičova 6276, 84104 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika, IČO: 42352657, zapísané v Evidencii občianskych združení, vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, pod registračným číslom: VVS/1-900/90-21748, pričom nás môžete kedykoľvek kontaktovať na e-maile: [email protected], t.č.: +421 908 210 290.

Touto cestou Vás informujeme o spôsobe a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov, ako aj o Vašich právach, ktoré sú s tým spojené. Osobné údaje spracúvame v nižšie uvedených oblastiach. Ak je v ktorejkoľvek oblasti doba uchovávania osobných údajov určená podľa rokov, tak začína plynúť 1. januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom sme začali spracúvať Vaše osobné údaje pre daný účel.

1. ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD A DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ÚČEL PRÁVNY ZÁKLAD DOBA UCHOVÁVANIA
Hlavným predmetom našej činnosti je organizovanie a realizácia vzdelávacích a iných odborných podujatí (ďalej len „podujatie“), a preto ak sa ako účastník chcete prihlásiť na podujatie a zúčastniť sa ho, musíme spracúvať Vaše osobné údaje, aby sme vedeli zabezpečiť Vašu účasť v zmysle zmluvy, ktorú s nami za týmto účelom uzavriete (vrátane prezenčnej listiny, prostredníctvom ktorej overujeme účasť na podujatí). Spracúvať Vaše osobné údaje môžeme bez Vášho súhlasu, nakoľko je to nevyhnutné pre riadne plnenie uzatvorenej zmluvy. Po dobu trvania zmluvy a 4 roky po jej skončení.
Ak ste sa už podujatia zúčastnili, tak Vám máme záujem ponúkať aj možnosť zúčastniť sa našich iných podobných podujatí a o týchto Vás vopred s týmto cieľom informovať (napr. zaslaním informačného e-mailu). Ide o tzv. priamy marketing. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj bez Vášho súhlasu, nakoľko nám to umožňuje náš oprávnený záujem, ktorým je záujem zvyšovať účasť na podujatiach a dopyt po nich, a to vo vzťahu k účastníkom, ktorí sa v minulosti nášho podujatia už zúčastnili, a ktorí podľa nás môžu dôvodne očakávať, že im budeme takéto ďalšie informácie o podobných podujatiach ponúkať (zasielať). Voči Vášmu spracúvaniu v rámci priameho marketingu máte právo vždy namietať (ako je uvedené v bode 4.). Po dobu existencie zmluvného vzťahu s nami a 2 roky po jeho ukončení.
Máme záujem Vám zasielať propagačné informácie o činnostiach, podujatiach, súťažiach a aktivitách zameraných predovšetkým na podporu vzdelávania dievčat a žien v oblasti informačných technológií. Môžeme tak robiť iba vtedy, ak nám poskytnete na to súhlas so spracúvaním osobných údajov. Po dobu trvania súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať (ako je uvedené v bode 4.), najneskôr však po dobu 2 rokov (po uplynutí tejto doby od Vás môžeme vyžiadať súhlas opätovne, pričom sa môžete slobodne rozhodnúť, či ho udelíte alebo nie).
Máme záujem vyhotovovať fotografie a/alebo videá, na ktorých bude zachytená Vaša podoba. Tieto fotografie a/alebo videá použijeme na propagáciu podujatia, ako aj našej činnosti a aktivít, a to najmä formou ich zverejnenia v reklamných a propagačných materiáloch, v médiách (televízia, rozhlas, tlač), na webstránke www.ajtyvit.sk, v príspevkoch a v platenej reklame na sociálnych sieťach (najmä Facebook, Instagram, YouTube), v mailoch, newslettroch a vo vyhľadávaní Google. Môžeme tak robiť iba vtedy, ak nám poskytnete na to súhlas so spracúvaním osobných údajov. Po dobu trvania súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať (ako je uvedené v bode 4.), najneskôr však po dobu 5 rokov (po uplynutí tejto doby od Vás môžeme vyžiadať súhlas opätovne, pričom sa môžete slobodne rozhodnúť, či ho udelíte alebo nie).
Rovnako máme záujem vyhotovovať fotografie a/alebo videá z nami organizovaných podujatí, na ktorých bude zachytená Vaša podoba buď z diaľky alebo v rámci väčšieho počtu ľudí, čím sa stane Vaša identita menej rozpoznateľná. Tieto fotografie a/alebo videá použijeme iba na propagáciu dotknutého podujatia, a to najmä formou ich zverejnenia v reklamných a propagačných materiáloch, v médiách (televízia, rozhlas, tlač), na webstránke www.ajtyvit.sk, v príspevkoch a v platenej reklame na sociálnych sieťach (najmä Facebook, Instagram, YouTube), v mailoch, newslettroch a vo vyhľadávaní Google. Na takéto spracúvanie sa nevyžaduje Váš súhlas, keďže tieto fotografie a/alebo videá nevyhnutne potrebujeme na propagáciu príslušného podujatia, ktorého sa zúčastňujete a ktoré je zamerané na podporu vzdelávania dievčat a žien v oblasti informačných technológií (ide o náš oprávnený záujem) a fotografie a/alebo videá sú vyhotovované z diaľky alebo v rámci väčšieho počtu ľudí, čo znamená, že Vaša podoba bude ťažšie rozpoznateľná. Okrem uvedeného Vám bude vždy umožnené sa vyhnúť zachyteniu Vašej podoby, pričom ak k tomu dôjde, avšak nebudete mať záujem byť na fotografii a/alebo videu, môžete nás kedykoľvek kontaktovať a my zabezpečíme výmaz Vašej podoby alebo nezverejnenie fotografie a/alebo videa, ak to bude z našej strany možné. Po dobu 5 rokov, ak nebudete skôr namietať proti spracúvaniu.
Niektoré Vaše osobné údaje (napr. osobné údaje z prezenčnej listiny príslušného podujatia alebo fotografie zachytávajúce priebeh príslušného podujatia) musíme zdieľať s našimi partnermi (napr. hosťujúcimi organizáciami či donormi) s cieľom deklarovať vykonávanie činnosti nášho občianskeho združenia a preukazovať uskutočnenie podujatí za účelom získania finančných prostriedkov alebo iného plnenia na podporu našej činnosti a cieľov, prípadne z dôvodu, že je to nevyhnutné pre to, aby sme Vám mohli prostredníctvom nich poskytnúť plnenie, na ktoré sme sa voči Vám zaviazali (napr. účasť na aktivitách a programe partnera). Vaše osobné údaje spracúvame aj bez Vášho súhlasu, lebo existuje oprávnený záujem nášho občianskeho združenia zbierať tieto údaje s cieľom deklarovať partnerovi realizáciu podujatia a preukazovať, že sa na podujatí zúčastnili konkrétne osoby. Partneri sú, samozrejme, povinní mať taktiež právny základ pre spracúvanie Vašich osobných údajov, preto ak chcete vedieť, či a ako s nimi nakladajú, môžete sa na nich obrátiť (ak neviete, kto je naším partnerom, kľudne nás kontaktujte). Ak dochádza k takémuto zdieľaniu z dôvodu, že je to nevyhnutné pre to, aby sme Vám poskytli plnenie, na ktoré sme sa v zmluve s Vami zaviazali, je právnym základom pre takéto spracúvanie osobných údajov s Vami uzavretá zmluva. Po dobu, ako je určená pri príslušnom účele spracúvania, pre ktorý sa osobný údaj získal a v kontexte ktorého sa zdieľa. Ak Vám nie je doba zrejmá, kľudne nás kontaktujte.
Ak ste naším dodávateľom, zazmluvneným lektorom alebo iným zmluvným partnerom, tak potrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorú máme s Vami uzavretú, a to najmä aby sme mohli s Vami komunikovať o podmienkach zmluvy, uzavrieť ju, ako aj následne ju riadne plniť a prípadne plnenie vymáhať, ak to bude potrebné. Spracúvať Vaše osobné údaje môžeme bez Vášho súhlasu, nakoľko je to nevyhnutné pre riadne plnenie uzatvorenej zmluvy. Po dobu trvania zmluvy a 4 roky po jej skončení.
Ak ste iba kontaktnou osobou nášho zmluvného partnera (napr. jeho štatutár, zamestnanec alebo externý pracovník), tak spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorú máme uzavretú. V tomto prípade nepotrebujeme Váš súhlas, nakoľko Vaše osobné údaje je nevyhnutné spracúvať preto, aby sa mohla riadne plniť zmluva, v rámci ktorej ste boli uvedený ako kontaktná osoba, a teda našim oprávneným záujmom a oprávneným záujmom nášho zmluvného partnera, ktorého ste kontaktná osoba, je zabezpečiť riadne a včasné plnenie zmluvy. Po dobu trvania zmluvy a 4 roky po jej skončení.
Ako účtovná jednotka vedieme účtovníctvo v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, pričom z tohto dôvodu musíme spracúvať aj niektoré Vaše osobné údaje, ktoré sa uvádzajú v účtovnej evidencii (napr. došlé a odchádzajúce faktúry, zápisy ohľadom vedenia pokladne). Vaše osobné údaje spracúvame pre tento účel bez Vášho súhlasu, keďže je to nevyhnutné preto, aby sme si splnili zákonnú povinnosť riadne viesť účtovníctvo a plniť povinnosti s tým spojené. Po dobu 10 rokov.
Taktiež máme povinnosti aj v oblasti daňových predpisov, najmä podľa zákona o dani z príjmov, preto musíme spracúvať Vaše osobné údaje aj vtedy, keď nám to daňové predpisy ukladajú. Vaše osobné údaje spracúvame pre tento účel bez Vášho súhlasu, keďže je to nevyhnutné preto, aby sme si splnili zákonnú povinnosť v zmysle daňových predpisov. Podľa daňových všeobecne záväzných právnym predpisov, zväčša po dobu 10 rokov.
V rámci našej činnosti sledujeme a kontrolujeme dodržiavanie právnych predpisov, obstarávame právne záležitosti, a ak je to potrebné, tak uplatňujeme a vymáhame naše práva a nároky, prípadne vedieme obranu voči uplatneným a vymáhaným právam a nárokom tretích osôb. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj bez Vášho súhlasu, keďže je to nevyhnutné preto, aby sme mohli uplatňovať a vymáhať naše práva a nároky, prípadne riadne viesť obranu voči uplatneným a vymáhaným právam a nárokom tretích osôb, a to v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Uvedené je naším oprávneným záujmom. Po dobu existencie a vymáhateľnosti práv a nárokov (najmä do okamihu premlčania nároku).
Vedieme aj databázu prijatej a odoslanej pošty podľa zákona č. 395/2002 Z.z., v ktorej sa môžu nachádzať Vaše osobné údaje, ak ste napr. adresátom alebo prijímateľom zásielky. Vaše osobné údaje spracúvame pre tento účel bez Vášho súhlasu, keďže je to nevyhnutné preto, aby sme si splnili zákonnú povinnosť v zmysle dotknutého zákona. Podľa nami stanovených dôb, ktoré vychádzajú z právnych predpisov alebo nami určenej dĺžky, ktorá zodpovedá požiadavke minimalizácie doby uchovávania. V prípade, ak Vám nie je zrejmé, po akú dobu uchovávame databázu prijatej alebo odoslanej pošty, pri ktorej spracúvame Vaše osobné údaje, je možné nás kedykoľvek za týmto účelom kontaktovať.
Aby sme mohli zabezpečiť funkčnosť a bezpečnosť našej webstránky a jej správne načítanie vo Vašom internetovom prehliadači, používame tzv. nevyhnutné cookies umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky (viac o cookies sa dočítate v bode 6.). Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu, že máme záujem zabezpečiť riadne fungovanie webstránky a jej základné funkcionality. Z tohto dôvodu môžeme spracúvať tieto údaje aj bez Vášho súhlasu. Po dobu 7 dní, najneskôr po dobu, akú máte nastavenú v internetovom prehliadači.
Keďže Vám chceme spríjemniť a zefektívniť používanie webstránky, využívame aj ďalšie cookies, ktoré však nie sú nevyhnutne potrebné pre správne fungovanie webstránky, ale využívajú sa napríklad pre zapamätanie si používateľských nastavení, lepšie prispôsobenie reklám Vašim záujmom, vytváranie štatistík, aby sme vedeli upraviť webstránku pre lepšie fungovanie. Taktiež využívame cookies tretích strán, napr. Google, Facebook (viac o týchto cookies sa dočítate v bode 7). Tieto údaje môžeme spracúvať iba na základe Vášho súhlasu, ktorý nám udelíte pri návšteve webstránky, pričom si môžete vybrať, či cookies povolíte alebo nie. Zároveň ste oprávnený takýto súhlas kedykoľvek odvolať. Po dobu udelenia súhlasu, najneskôr po dobu 1 roka, ak pri jednotlivom cookie nie je uvedené inak.
Nakoľko máme záujem rozvíjať naše aktivity a zabezpečiť čo najširšie povedomie o našej činnosti, zriadili sme na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter a Youtube vlastné fanúšikovské stránky, užívateľské účty či kanále, cez ktoré môžete získavať informácie o našej činnosti, pričom naše príspevky môžete komentovať, zdieľať alebo lajkovať. Vaše osobné údaje budeme spracúvať iba za účelom správy a administrácie fanúšikovských stránok, užívateľských účtov a kanálov a získavania anonymizovaných údajov o štatistikách. Tieto osobné údaje môžeme pre tento účel spracúvať aj bez Vášho súhlasu, nakoľko máme za to, že môžete očakávať, že budeme spravovať a zabezpečovať administratívu fanúšikovských stránok, užívateľských účtov a kanálov, s čím je neoddeliteľne spojené aj spracúvanie osobných údajov tých užívateľov, ktorí sa stali našimi fanúšikmi, komentovali alebo zdieľali náš príspevok, či iným spôsobom vyvíjali aktivitu na našej fanúšikovskej stránke, užívateľskom účte alebo kanále. V prípade vytvárania štatistík sú nám tieto sprístupnené prevádzkovateľmi sociálnych sietí iba v anonymizovanej podobe, pričom vzhľadom na uvedené máme za to že na ich sprístupnenie a spracúvanie nepotrebujeme Váš osobitný súhlas; tým nie je dotknutá zodpovednosť príslušného prevádzkovateľa sociálnej siete za spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sú podkladom pre tvorbu týchto štatistík. Po dobu existencie fanúšikovskej stránky, užívateľského účtu, kanála, najneskôr po dobu 5 rokov.
Naša spoločnosť má záujem si riadne plniť všetky povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov, a preto spracúvame aj Vaše osobné údaje, ak je to nevyhnutné pre vybavovanie dopytov, žiadostí, bezpečnostných incidentov a plnenie povinností v zmysle GDPR a Zákona. Uvedené spracúvanie osobných údajov môžeme vykonávať aj bez Vášho súhlasu, nakoľko je to nevyhnutné preto, aby sme splnili naše povinnosti ako prevádzkovateľa podľa GDPR a Zákona. Po dobu 5 rokov.

2. PRÍJEMCOVIA ALEBO KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Osobné údaje chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou našich zmluvných partnerov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov v našom mene a zabezpečujú ich ochranu podľa našich pokynov. Ide najmä o spoluorganizátorov, hosťujúce organizácie, poskytovateľov účtovných, personálnych, cloudových, marketingových a IT služieb. V prípade, ak využívame právne služby audítorov, advokátov alebo iných regulovaných profesií, tak títo sa považujú za samostatných prevádzkovateľov, a preto sú povinní zabezpečiť ochranu Vašich osobných údajov podľa vlastných podmienok. Ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

3. UDELENIE SÚHLASU ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM DIEŤAŤA

V prípade, ak sa na spracúvanie osobných údajov vyžaduje súhlas dotknutej osoby, ktorá má menej než 16 rokov (napr. v prípade účasti dieťaťa na podujatí a udelení súhlasu na vyhotovenie fotografií a videí), je potrebné, aby udelenie súhlasu schválil alebo takýto súhlas priamo vyjadril zákonný zástupca dieťaťa. Nakoľko môže vzniknúť situácia (najmä ak vznikne pochybnosť o zákonnom udelení súhlasu), kedy bude potrebné overiť totožnosť zákonného zástupcu, musíme v tomto prípade získať aj osobné údaje zákonného zástupcu (minimálne v rozsahu meno, priezvisko a telefónne číslo, prípadne e-mail), a tieto spracúvať pre tento účel. Ide o náš oprávnený záujem zabezpečiť zákonnosť spracúvania osobných údajov, a teda možnosť overiť, či v konkrétnom prípade došlo k riadnemu udeleniu súhlasu v zmysle čl. 8 ods. 1 GDPR, prípadne všeobecných zákonných ustanovení o robení právnych úkonov (napr. podľa Občianskeho zákonníka), pričom tieto osobné údaje budeme uchovávať pre tento účel iba po dobu trvania udeleného súhlasu.

4. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť:

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

Právo na vymazanie osobných údajov

Právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 • namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame;
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy nie je potrebné vymazať Vaše údaje aj keď je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok (napr. je to potrebné na uplatňovanie právnych nárokov).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov (t.j. Vaše údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom ich nespracúvali), ak:

 • ste napadli správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • namietate voči spracúvaniu.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy je možné Vaše osobné údaje spracúvať aj iným spôsobom, nielen uchovávaním.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Vašej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať iba, ak by sme preukázali nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré by prevažovali nad záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, a to na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi), avšak iba za predpokladu, že je to technicky možné.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ak ste takýto poskytli, a to zaslaním odvolania na kontaktné údaje prevádzkovateľa uvedené vyššie. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v prípade, ak máte za to, že došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo k porušeniu nariadenia GDPR, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, a to Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk).

5. POŽIADAVKA NA POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytnutie Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu, je dobrovoľné a nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, v dôsledku čoho ich neposkytnutie nemá pre Vás žiadne negatívne následky. V prípade, ak je spracúvanie osobných údajov robené na právnom základe plnenia zmluvy alebo plnenia zákonných povinností, tak ich neposkytnutie môže mať za následok nemožnosť plnenia takejto zmluvy alebo porušenie zákonnej povinnosti. V ostatných prípadoch môže mať neposkytnutie osobných údajov za následok nemožnosť zverejnenia obsahu webstránky alebo nefunkčnosť webstránky.

6. COOKIES

Aby sme čo najviac zlepšili naše služby a funkcionalitu našej webstránky, využívame súbory cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom počítači alebo v mobilnom zariadení a ktoré obsahujú informácie o aktivitách užívateľov webstránky, pričom tieto informácie sú následne sprístupnené serveru webovej stránky alebo príslušnej tretej strane, ktorej sa cookie týka, a to pri ďalšej návšteve užívateľa.

Súbory cookies sú užitočné okrem iného:

 • k náležitej funkčnosti a bezpečnosti webovej stránky,
 • k zisťovaniu, ktoré webové stránky a funkcie sú Vami najpoužívanejšie, aby sme mohli prispôsobiť ponuku Vaším požiadavkám a záujmom,
 • zistiť, ktoré reklamy sú Vami prehliadané najčastejšie, čím sa zamedzí zobrazovanie reklám, o ktoré nemáte záujem.

Používame vlastné cookies ako aj cookies tretích strán (napr. sociálnym sietí).

Nami používané cookies je možné z hľadiska ich trvania rozdeliť na dva (2) typy:

 • krátkodobé ( session cookies), ktoré zostávajú vo Vašom prehliadači iba dovtedy, kým prehliadač zavriete,
 • dlhodobé ( persistent cookies), ktoré zostávajú uložené aj po tom, čo prehliadač zavriete.

Cookies je zároveň možné deliť na:

 • tie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie webstránky ( essential), pričom do tejto skupiny je možné zaradiť funkčné a technické cookies (označené na webstránke aj ako „Funkcionality“), ktoré pomáhajú webstránke sa správne a rýchlo načítať, zabezpečiť jej bezpečnosť, Vaše prihlásenie, jej preklad, uložiť preferencie o cookies a pod. Bez týchto cookies by naša webová stránke riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné, a preto si od vás nepýtame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim.
 • tie, ktoré nie sú nevyhnutné ( non-essential), pričom takýmito non-essential cookies sú napríklad tie, ktoré sa nazývajú analytické a štatistické (označené na webstránke aj ako „Štatistiky“) a slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej webstránky, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme ju vedeli spraviť pre vás čo najjednoduchšou na používanie. Pri týchto cookies využívame riešenia spoločnosti Google Ireland Limited. Ďalej sú to aj reklamné a marketingové cookies (označené na webstránke aj ako „Marketing“), pričom tieto cookies používame na to, aby sme Vám na našej stránke vedeli zobrazovať obsah, ktorý Vás podľa Vašich predchádzajúcich preferencií zaujíma, a tiež za účelom zobrazovania reklamy na základe Vašich záujmov, ktoré zbierajú 3. strany uvedené v tejto časti (nižšie). V tejto súvislosti si, prosím, prečítajte aj článok 7 Google, sociálne siete.

Na našej webstránke sú umiestnené oba typy cookies, pričom pri non-essential cookies od Vás vyžadujeme Váš súhlas s ich používaním, ktorý môžete kedykoľvek odvolať, a to napríklad aj nastavením Vášho internetového prehliadača, ktorým sa zakáže ukladanie súborov cookies (pokyny nájdete na stránke podpory príslušného internetového prehliadača). Používanie essential cookies môžete tiež zakázať buď cielene pre túto webstránku, alebo aj pre všetky internetové stránky, a to v nastaveniach Vášho internetového prehliadača (pokyny nájdete na stránke podpory príslušného internetového prehliadača). Po deaktivácii essential cookies však nemusí byť už možné využívať všetky funkcie webstránky, resp. webstránka nemusí fungovať správne.

V nasledovnej časti Vám poskytujeme bližšie informácie o jednotlivých cookies:

Vlastná/3. strán Funkcia/účel Doba uchovávania Bližšie vysvetlenie a popis funkcie/účelu
Vlastná Funkčná a technická persistent zabezpečuje preklad
Facebook Reklamná a marketingová 3 mesiace ukladá a sleduje návštevy na rôznych webových stránkach
Facebook Reklamná a marketingová 1 rok spravuje frekvenciu zobrazovania reklám
Facebook Reklamná a marketingová 1 rok uloží údaje o účte
Facebook Reklamná a marketingová 3 mesiace uloží jedinečné ID relácie
Facebook Funkčná a technická 1 týždeň určí rozlíšenie obrazovky
Facebook Reklamná a marketingová 3 mesiace povolí zobrazovanie reklám alebo opätovné zacielenie
Facebook Funkčná a technická 90 dni udržujte prihlásených používateľov
Facebook Reklamná a marketingová 2 roky zabezpečuje prevenciu podvodov
Facebook Funkčná a technická 90 dní uloží jedinečné ID užívateľa
Facebook Funkčná a technická 90 dní zabezpečí prevenciu podvodov
Facebook Reklamná a marketingová 2 roky uloží podrobnosti prehliadača
Facebook Funkčná a technická session ukladá a sleduje, či je karta prehľadávača aktívna
Vlastná Funkčná a technická persistent skontrolujte, či je možné umiestniť cookies
Google Reklamná a marketingová session filtruje požiadavky od botov
Google Reklamná a marketingová session filtrovať požiadavky od botov
Google Reklamná a marketingová persistent filtrovať požiadavky od botov
Modul pre cookies Funkčná a technická 1 rok ukladá akceptované ID o politike súborov cookie
Modul pre cookies Funkčná a technická 1 rok ukladá predvoľby súhlasu so súbormi cookie
Modul pre cookies Funkčná a technická 1 rok ukladá predvoľby súhlasu so súbormi cookie
Modul pre cookies Funkčná a technická 1 rok ukladá predvoľby súhlasu so súbormi cookie
Google Analytická a štatistická 2 roky počíta a sleduje zobrazenia stránky
Google Analytická a štatistická 1 deň počíta a sleduje zobrazenia stránky

7. GOOGLE, SOCIÁLNE SIETE

Google

Využívame služby spoločnosti Google Ireland Limited, so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“), a to Google Analytics. Pomocou cookies Google sa umožňuje analyzovať používanie našej webstránky, ako aj predstaviť užívateľovi cielené reklamy na základe akcie užívateľa (tzv. remarketing). Informácie o Vašom používaní tejto webstránky získané cez cookies sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google a tam sa ukladajú. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google prenáša plná IP-adresa. Bližšie informácie o tom, ako sú spracúvané údaje pre tieto účely nájdete tu: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Facebook

Naša webová stránka má integrované doplnky sociálnej siete Facebook, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (ďalej len „Facebook“), ktoré spoznáte podľa loga Facebooku alebo tlačidiel „Like“ („Páči sa mi to“) a „Share“ („Zdieľať“) umiestnených na webstránke. Prehľad všetkých doplnkov pre Facebook nájdete na nasledovnej stránke Facebooku: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Počas Vašej návštevy na našej webstránke vytvára tento doplnok priame spojenie Vášho internetového prehliadača so serverom Facebooku, cez ktoré Facebook dostane informáciu, že niekto z Vašej IP-adresy pristupuje na našu webstránku, pričom Facebook zároveň získa údaje o Vašej aktivite na našej webstránke. Ak ste popritom prihlásení na svojom užívateľskom konte na Facebooku a kliknete na tlačidlo „Like“ alebo „Share“, môžete obsah našej webstránky prepojiť so svojím užívateľským profilom na Facebooku. Facebook tak môže Vašu návštevu webstránky priradiť Vášmu užívateľskému kontu. Tieto cookies sa ukladajú na dobu 3 mesiacov. Podrobnejšie informácie nájdete v podmienkach spoločnosti Facebook o ochrane osobných údajov tu: https://sk-sk.facebook.com/privacy/explanation. Až do okamihu prenosu údajov spoločnosti Facebook sa považujeme s Facebookom za spoločných prevádzkovateľov, nakoľko sme umožnili spoločnosti Facebook umiestniť na našej webstránke plug-in, ktorý umožňuje automatický zber a prenos dát z našej webstránky spoločnosti Facebook, a to v zmysle podmienok, ktoré nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Po takomto prenose dát sa spoločnosť Facebook stáva osobou, ktorá zodpovedá za ďalšie spracúvanie týchto dát.

Sociálne siete

Nakoľko nám záleží na tom, aby ste sa vedeli s nami spojiť a aby sme s Vami mohli zdieľať obsah webstránky, máme vytvorené fanúšikovské stránky, užívateľské účty, či kanále na týchto sociálnych sieťach:

Prevádzkovatelia týchto sociálnych sietí majú vlastné prijaté pravidlá, infraštruktúru služby a vlastné ustanovenia k ochrane osobných údajov. Na ochranu osobných údajov dotknutých osôb sa vzťahujú prevádzkové a zmluvné podmienky spoločností uvedených nižšie. Na žiadnej zo sociálnych sietí nežiadame vytvárať štatistiky, ani si nie sme vedomí, že by sme vykonávali činnosti, pri ktorých by sme sa považovali za spoločných prevádzkovateľov s prevádzkovateľmi sociálnych sietí.